Kinderarmoede halveren tegen 2024

DEEL
REACTIES
0

IMG_7794.JPGVoor onze belangrijkste verkiezingsbelofte gaat de stadslijst Vld-Groen-M+ een contract aan met geëngageerde Mechelaars. Onze ambitie is om de kinderarmoede in Mechelen drastisch terug te dringen en te halveren tegen 2024, het einde van de volgende beleidsperiode.

“Nog te vaak blijven engagementen inzake armoedebestrijding te vaag. Daar brengen wij nu verandering in. Kinderen in armoede kunnen op ons rekenen. Armoede van ouders en kinderen hangen uiteraard samen, maar als kinderstad vertrekken we niet toevallig vanuit het kind”, aldus burgemeester Bart Somers, lijsttrekker Vld-Groen-M+.

Symbolisch werd het contract afgesloten tussen kandidaten van de stadslijst en vrijwilligers van Mechelse sociale organisaties. “Jan, Christa, Layla en Luc zijn Mechelse helden, onmisbaar in onze stad. Zij mogen ons bij de les houden. Want dit is niet zomaar een belofte. Het contract onderstreept dat. De strijd tegen de kinderarmoede zal de hele beleidsperiode een topprioriteit zijn, als we de kans krijgen Mechelen verder te besturen. We zijn pas helemaal een kinderstad als we alles uit de kast halen voor de meest kwetsbare kinderen in onze stad”, aldus Kristof Calvo, lijstduwer Vld-Groen-M+.

Al heel wat gebeurd

Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis, onderstreept dat er de voorbije jaren al heel wat is gebeurd. Zo zijn er, in samenwerking met partners een aantal innovatieve projecten van het Sociaal Huis in de prijzen gevallen. Het GO-team, opgestart in 2014, pakt kinderarmoede op een eigen, vernieuwende manier aan. GO staat voor Gezinsondersteuning waarbij maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis gezinnen begeleiden op een intensieve en aanklampende manier. Dit project is in 2016 gelauwerd door de Koning Boudewijnstichting.

Daarnaast won het Sociaal Huis Mechelen de federale prijs voor armoedebestrijding 2016 met het cohousing initiatief dat jongeren uit de jeugdzorg meer kansen in het leven geeft.  “Er worden projecten opgezet in Mechelen die als voorbeeld dienen voor heel België. We zijn al heel ver gekomen in de aanpak van de kinderarmoede. Naast ons Info- en Doorverwijs team (ID team) hebben we in het Sociaal Huis inmiddels 16 partners die een zitdag houden. De laatste jaren groeiden we uit tot een open en laagdrempelig huis waar iedereen met al zijn sociale, financiële, opvoedkundige of zorgvragen terecht kan. Op deze manier zijn onze detectiepoorten sterker, waardoor we armoede sneller kunnen opsporen en actie kunnen ondernemen”,  zegt Koen Anciaux, plaats 6 Vld-Groen-M+.

Halveren

Maar het werk is niet af. De kinderarmoede moet lager en de stadslijst wil ze zelfs halveren tegen het einde van de volgende beleidsperiode. Vergeleken met andere steden doet Mechelen het goed, maar reden tot euforie is er uiteraard niet. In 2016 waren we de vierde beste. In 2017 worden we zelfs de derde beste, maar iedereen stijgt en de Mechelse kinderarmoede stijgt tot 13,85%. In 2017 is Aalst beste (10,11%) en Brugge tweede (11,51%).

In de volgende bestuursperiode worden volgens cijfers van de Vlaamse overheid 7.571 kinderen geboren. Als de kinderarmoede op 13,85% zou blijven, zullen de volgende bestuursperiode 1048 kinderen in Mechelen geboren worden in armoede. Als we de kinderarmoede in Mechelen halveren, dan moeten we dalen tot 6,9%. Dat betekent dat we voorkomen dat 524 kinderen in armoede zullen geboren worden of jaarlijks 87 kinderen minder in armoede.

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren willen we alle krachten bundelen. We sluiten bij het begin van de legislatuur een stadsbreed pact met het Sociaal Huis, jeugdwerkorganisaties, verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, de huisvestingsmaatschappijen, actoren uit de sociale economie en VDAB. “Zo wordt het een strijd van ons allemaal tegen armoede in onze stad. Zo verenigen we Mechelen in de strijd uitsluiting en onrechtvaardigheid”, aldus Somers.

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren formuleert Vld-Groen-M+ heel wat acties:

 1. We voeren een kinderarmoedetoets in. Deze toets komt tot stand in samenspraak met ervaringsdeskundigen, armoedeorganisaties en mensen in een kwetsbare positie.
 2. Samen met de scholen werken we een aanbod van gezonde en betaalbare maaltijden op school uit. We willen geen lege brooddozen op de Mechelse scholen. Het aanbod van het in deze beleidsperiode opgerichte sociaal restaurant breiden we uit naar de dienstencentra in wijken en dorpen.
 3. Schoolkosten beperken we in samenspraak met scholen en netten. We breiden de maximumfactuur uit tot het secundair onderwijs en beperken de schoolkosten dankzij groepsaankopen, het delen van infrastructuur en materialen en het uitwisselen van goede praktijken tussen scholen.
 4. Vrije tijdsparticipatie is belangrijk voor kinderen en jongeren hun toekomstkansen. Met de UitPas en de Talententickets werken we financiële drempels weg. We maken dit aanbod actiever bekend via de oudercontacten van de basisscholen, die we in samenspraak met het onderwijsveld laten evolueren naar talentenavonden voor de kinderen van de school.
 5. Het Sociaal Huis en het KansArmoedeNetwerk (KAN) werken actief samen om het kansarmoedebeleid vorm te geven. Het bestuursakkoord is daarbij een belangrijke leidraad. Het Sociaal Huis voert dit beleid zelf uit of besteedt onderdelen van het beleid uit aan sociale organisaties en sluit daarvoor met hen convenanten af.
 6. Waar mogelijk voeren we automatische rechtentoekenning in. We vereenvoudigen waar het kan ook de complexe toekenningsystemen.
 7. Mechelen bouwt een sterk buddyproject uit om de slaagkansen in het onderwijs en de doorstroming naar het hoger onderwijs te versterken. We richten ons daarbij op kwetsbare kinderen en jongeren en op zogenaamde wegbereiders.
 8. Arbeidsactieve ouders zijn belangrijke stap uit de armoede voor kinderen. We richten het Mechelse job-dating-buro op. Samen met het onderwijsveld, VDAB en VOKA werken we de mismatch op de arbeidsmarkt weg. We ontwikkelen een programma waarbij we mensen gericht opleiden en scholen richting beschikbare vacatures, met onder meer een intensief programa van on-the-job trainingen en regelmatige datingmomenten tussen werkzoekenden en bedrijven met vacatures.
 9. De komende zes jaar willen we 250 nieuwe banen creëren in de sociale economie, zodat ook de meer kwetsbare stadsgenoten volop kans maken om arbeidsactief te zijn. We onderzoeken daarbij hoe sociale tewerkstelling een meerwaarde kan betekenen op het vlak van natuurbeheer en -onderhoud, en bij het invullen van zorgnoden en in het vinden van nieuwe mobiliteitsoplossingen.
 10. Mensen met een leefloon zullen maximaal toegeleid worden naar maatschappelijke participatie en de arbeidsmarkt. Het Sociaal Huis biedt persoonlijke trajectbegeleiding op maat aan en volgt de afgesproken doelstellingen op de voet. Dat kan gaan om contacten met de VDAB, controles op sollicitaties, contacten met de VDAB, onderwijsinstellingen, taallessen Nederlands. Zo wordt leefloon een maximale opstap naar nieuwe kansen.
 11. In Mechelen werken we een aanpak uit die alle mensen toegang garandeert tot (drink)water en energie. Dit is immers een basisbehoefte en een fundamenteel recht, zeker voor kinderen.
 12. Betaalbare gezondheidszorg is cruciaal. Met het Wijkgezondheidscentrum Wel & Wee zoeken we naar een nieuwe, grotere locatie zodat ze hun werking kunnen versterken. We onderzoeken in overleg met Wel & Wee of een tweede wijkgezondheidscentrum zinvol is.
 13. Financiële hulpaanvragen die een tijdelijke nood oplossen kunnen belangrijk zijn. We hebben daarbij extra aandacht voor de noden van kinderen in de betrokken families. Voor deze toetsing herbekijken we wat de actuele menswaardige basisbehoeften en -middelen zijn om in onze moderne samenleving te leven en te functioneren (gsm-kosten, internet, TV,...).
 14. We streven naar tien procent sociale huurwoningen in Mechelen. Deze sociale mix willen we nastreven in alle wijken van de stad. Om deze doelstelling te realiseren zorgt het sociaal verhuurkantoor (SVK) met een ambitieus beleid tegen 2025 voor 400 extra sociale huurwoningen. Bovenop de tweede renovatiegolf realiseren we 200 bijkomende sociale huurwoningen via kleinschalige projecten. 150 “bescheiden woningen” en 100 sociale koopwoningen brengen het totaal op 850 sociale wooneenheden extra tegen 2024.
 15. We experimenteren met nieuwe oplossingen voor de woonbehoeften van mensen met een bescheiden inkomen. Daarbij denken we onder meer aan gratis wonen in ruil voor onderhoud. We onderzoeken of we mensen onder de hoede van het sociaal verhuurkantoor in een huurhuis kunnen wonen in ruil voor de renovatie van het pand.

Het contract werd vandaag namens de stadslijst Vld-Groen-M+ ondertekend door lijsttrekker Bart Somers, lijstduwer Kristof Calvo, voorzitter Sociaal Huis Koen Anciaux (plaats 6) en de uittredende OCMW-raadsleden Frie Niesten, Patricia Verbeeck, Kathleen De Wolf en Anne Berghmans.

Ook interessant