Samen voor een positief Mechelen: het bestuursakkoord

DEEL
REACTIES
0

De weg die wij, Mechelaars, de afgelopen 15 jaar hebben afgelegd is indrukwekkend. Van probleemstad werden we een voorbeeld voor velen en dat tot in het buitenland. Maar een stad is nooit af. Ook de komende jaren willen wij Mechelen verenigen, de krachten bundelen. Niet met minder, maar met nog meer ambitie: een stad die voorop loopt, maar altijd omkijkt of iedereen mee is. In dit bestuursakkoord maken we die ambitie concreet met maar liefst 545 actiepunten voor onze stad. Dit project wil de hoop en de ambitie van onze stad belichamen. We zijn ambitieus, we leggen de lat zeer hoog, maar willen niemand achterlaten. Voor ons telt elke Mechelaar. Onze ambitie is het beste uit Mechelen samenbrengen. Dit project is een uitgestoken hand, het begin van een nieuw hoofdstuk voor onze stad en voor ons allemaal. Want Mechelen maken, dat kunnen we niet alleen.

Het hele bestuursakkoord kan je hier downloaden en nalezen (pdf, 2MB)

In goede doen

Economisch is Mechelen een van meest dynamische steden. Steeds meer topbedrijven vestigen zich bij ons. Na Gent groeide de arbeidsmarkt hier het meest. Dit resulteert in meer welvaart en stijgende inkomens. Tegelijk gaan we inzake armoede tegen de stroom in. Ook onze stad telt nog te veel mensen in bestaansonzekerheid. Maar waar in alle andere steden de kinderarmoede massief toenam, bleef ze in onze stad stabiel.

Onze stedelijke infrastructuur werd op een nooit geziene schaal vernieuwd. De openbare ruimte is veiliger, groener en netter dan voordien. Het centrum is autoluw, wat de levenskwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze stad ten goede is gekomen. Het winkelcentrum houdt beter stand dan in andere steden. We slagen erin veel starters aan te trekken, veel authenticiteit en ambachtelijke kwaliteit.

Het culturele aanbod van onze stad is veelzijdiger dan elders. Tal van artistieke huizen brengen een groeiend en gevarieerd aanbod aan producties en voorstellingen. In zomer- en wintertijd kent onze stad een veelheid aan activiteiten die toelaten zowat elke dag op stap te zijn en te genieten van al wat Mechelen te bieden heeft.

De grootste doorbraak bevindt zich op het vlak van samenleven. In een tijd van polarisatie is Mechelen steeds meer een baken van hoop. Hier leven meer dan 130 nationaliteiten. Meer dan de helft van de kinderen die hier geboren worden hebben een migratieachtergrond. Samen hebben we de afgelopen jaren een model ontwikkeld dat diversiteit tot een succes maakt. We zetten consequent in op inclusief burgerschap, het doorbreken van segregatie, het ontwikkelen van gelijke kansen, het strijden tegen discriminatie en het versterken van sociale mobiliteit. Deze typische Mechelse aanpak inspireert.

Werk van vele Mechelaars

De stadsmonitor van de Vlaamse overheid bevestigt deze spectaculaire ommekeer. Waar we in 2002 nog de stad waren met het minste vertrouwen in de overheid, is er vandaag nergens zoveel vertrouwen als in Mechelen. Ook het vertrouwen in mensen met een andere culturele achtergrond nam spectaculair toe (van de laatste naar de derde plaats). Hetzelfde geldt voor onder meer de fierheid, het veiligheidsgevoel, de waardering van informatie en inspraak. Het is de belangrijkste stadsvernieuwing: die in de hoofden en harten van de Mechelaars.

Deze ommekeer is het werk van vele mensen en organisaties. Zo’n omwenteling is alleen maar mogelijk dankzij de inzet van brede lagen van de stadsbevolking. Het zijn de vele, vaak onbekende Mechelaars die eerder dan te klagen bijdragen aan een betere stad. Met woord en daad. In hun buurt, hun vereniging, hun omgeving. Op de werkvloer en in hun vrije tijd.
Deze knappe prestaties zijn dus niet het werk van één man of één partij. Het was maar mogelijk door de samenwerking van vele mensen en ook van verschillende politieke partijen. Maar op het stadhuis was de stadslijst VLD-Groen-M+ de politieke motor van het Mechelse succes.

De komende jaren wil onze stadslijst VLD-Groen-M+ de rol van katalysator blijven opnemen. Onze atypische samenwerking laat toe buiten de klassieke politieke lijnen te kleuren, afstand te nemen van verouderde politieke breuklijnen, nieuwe ideeën sneller te omarmen, echte oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerken

Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaven de Mechelaars onze stadslijst VLD-Groen-M+ een indrukwekkend mandaat. Met 25 op 43 verkozenen kregen we de opdracht om Mechelen verder te besturen. We zijn ons sterk bewust van de grote verantwoordelijkheid. Want ook al gaat het goed met Mechelen, er ligt nog heel veel werk op de plank.
We gaan dit doen met een open geest en met uitgestoken handen naar alle stadsgenoten. Wij willen een stadsbestuur zijn voor alle Mechelaars, ook zij die niet voor ons kozen. In de gemeenteraad en daarbuiten gaan we op zoek naar een constructieve relatie met de andere politieke partijen. Een partij die de absolute meerderheid heeft, moet meer nog dan anderen luisteren naar de stem van de minderheid en zich niet opsluiten in het eigen grote gelijk.

Deze aanpak is een werk van elke dag. We zullen daarbij ongetwijfeld ook fouten maken, maar de ambitie om samen te werken is oprecht groot. Het sluit immers aan bij de basis van onze eigen samenwerking. Die steunt op de overtuiging dat wanneer Mechelen zich verenigt, de krachten bundelt, haar beste ideeën realiseert, we sterker en beter zijn.

Het beste van Mechelen

Onze stadslijst VLD-Groen-M+ trok naar de verkiezingen met een uitgebreid en sterk onderbouwd verkiezingsprogramma. Het telde niet minder dan 463 voorstellen. Dit programma was het resultaat van een intens en interactief proces. Meer dan 500 Manemakers hebben actief meegewerkt. Heel wat Mechelaars werden thuis bezocht en namen deel aan het Groot Mechels Referendum. Ook de memoranda van middenveldorganisaties, actiegroepen en geëngageerde Mechelaars werden ook verwerkt.

In andere steden moeten verschillende partijen samenzitten om tot een bestuursakkoord te komen. We zijn de enige stad die door één lijst zal worden bestuurd. Het is logisch en correct dat ons verkiezingsprogramma de basis vormt voor het stadsbeleid van de komende zes jaar. Toch is dit bestuursakkoord niet gewoon een kopie van het stadslijstprogramma.
Wie de ambitie heeft Mechelen te verenigen, moet verder kijken dan het eigen project. Daarom hebben we de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen aandachtig gelezen. Want evident hebben ook zij goede en originele ideeën. Een reeks voorstellen uit ons programma waren ook te lezen in andere verkiezingsprogramma’s. Het gaat immers over dezelfde stad en een aantal uitdagingen en oplossingen worden evident gedeeld over de partijgrenzen heen. Daarnaast hebben we meer dan vijftig voorstellen opgenomen in ons bestuursakkoord die expliciet uit de verkiezingsprogramma’s van CD&V, s.pa en N-VA komen. Het gaat stuk voor stuk over sterke voorstellen die onze stad beter kunnen maken.

Tevens hebben we heel aandachtig het memorandum van de stadsadministratie doorgenomen. Ook hieruit werden tal van punten opgenomen in het bestuursakkoord. Het werk van de medewerkers van de stad Mechelen is immers van grote kwaliteit. Hun focus is vaak complementair aan die van politieke partijen.

In het bestuursakkoord vermelden we telkens uitdrukkelijk vanwaar de aanvullende punten komen. Deze methode is wellicht een primeur. Het is de concrete uiting van onze ambitie om het beste in onze stad te verzamelen, het beste uit Mechelen. Deze aanpak maakt dat het bestuursakkoord het beste wat onze stad te bieden heeft, samenbrengt.

3 toekomstprojecten voor Mechelen

Dit bestuursakkoord geeft een ambitieus antwoord op tal van maatschappelijke uitdagingen. We willen immers op tal van domeinen voorop lopen. Zoals we in het verleden wegbereiders waren inzake het veiligheidsbeleid, de aanpak van het openbaar domein, de vergroening van onze stad en het samenlevingsbeleid, willen we nu nieuwe doorbraken realiseren.
Het zijn drie uitdagingen, waarrond we de komende maanden intensief zullen werken. We zullen in het najaar van 2019 drie belangrijke toekomstprojecten, waarmee we wegbereiders willen zijn op het vlak van mobiliteit, armoedebestrijding en ondernemen, voorstellen.

Samen met het meerjarig investeringsprogramma zullen ze de basis vormen van de meerjarenbegroting die eind 2019 moet worden voorgesteld. Dat is decretaal zo bepaald. Dit laat toe aan nieuwe besturen om hun beleid uit te werken. Wij leggen in de voorbereidingen de focus op deze drie toekomstprojecten.
In de meerjarenbegroting zal het stadsbestuur ook de stapsgewijze afbouw van de openbare schuld concreet maken. In deze begroting zullen evident ook de andere prioriteiten, zoals veiligheid en het vergroenen van de stad met een tweede parkenplan en een nationaal natuurpark, terugkomen.

Toekomstproject 1: Beter bewegen in Mechelen
Inzake mobiliteit wil Mechelen baanbrekende stappen zetten. Dat is nodig. Ons wegennet is overbelast, de filevorming neemt toe, mensen vragen terecht meer gezonde lucht, fietsers willen zich veilig en comfortabel verplaatsen, de bereikbaarheid voor senioren en mensen met een beperking moet worden gegarandeerd, het autoluwe centrum moet worden uitgebreid en in tal van woonbuurten is er parkeerdruk die moeten worden verlicht. Onze ambitie is duidelijk: we willen de fietsstad van Vlaanderen worden.
Het nieuwe stadsbestuur wil tegen het najaar van 2019 met een samenhangend, becijferd en uitgewerkt mobiliteitsplan komen. Dit plan zal ook een timing bevatten. In de komende maanden zullen we hierover intensief overleg plegen met stadsgenoten en organisaties en hen betrekken bij het zoeken naar de beste oplossingen.

Toekomstproject 2: Betere kansen in Mechelen
Mechelen is een welvarende stad, maar ook bij ons vallen er nog altijd mensen uit de boot. De afgelopen jaren hebben we een indrukwekkend parcours afgelegd inzake armoedebestrijding. Terwijl sinds 2000 in andere steden het aantal kinderen dat geboren werd in kansarme gezinnen verdubbelde en meer, bleven de cijfers alleen in Mechelen stabiel.
Onze ambitie voor de komende jaren reikt verder. We willen tegen 2024 de kinderarmoede in Mechelen halveren. Tegen het najaar van 2019 komen we met een concrete methodologie en actieplan met ook nieuw beleid. Bij het opstellen gaan we aan de slag met de expertise binnen en buiten onze stad. We maken van de jaarlijkse internationale dag voor de uitroeiing van armoede (17 oktober) een vast moment om deze beleidsdoelstelling te evalueren en bij te sturen, indien nodig.

Toekomstsproject 3: Beter ondernemen in Mechelen
De volgende jaren willen we onze stad verder uitbouwen tot een wegbereider voor ondernemen. We willen tegen 2024 een van de top drie steden van Vlaanderen zijn met de meeste starters, de grootste daling van het aantal werklozen en het meeste aantal nieuwe arbeidsplaatsen. Ons winkelcentrum moet het meest performante antwoord geven op de veranderde economische omgeving met onder meer e-commerce en de vraag van de consument naar authenticiteit en beleving. De arbeidsmarkt moet meer dan vandaag een hefboom zijn voor kansen, emancipatie en integratie, die mensen uit achteruitstelling, isolement en armoede haalt. Tegen oktober 2019 zullen we hier tezamen met alle economische actoren een krachtig een innoverend project uitwerken dat van Mechelen de ondernemersstad van Vlaanderen maakt.


Werk begint meteen
Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Vanaf begin januari gaan we aan het werk. Want om dit ambitieus bestuursakkoord uit te voeren hebben we elke week van de komende bestuursperiode nodig. Zelfs op het vlak van mobiliteit, armoedebestrijding en ondernemen gaan we de komende maanden zeker al een aantal voorafnames doen. Want wie stilstaat, gaat achteruit.

Ook interessant