Stadsvernieuwingsproject moet pareltje maken van voormalige OVAM-site

Mechelen bereidt de verkoop van de Ovam-site aan de Kanunnik De Deckerstraat 37 voor. Het doel van de stad is om deze site – een belangrijke plaats in de historische binnenstad - op te waarderen met een publiek park, het openleggen van de Melaan, de restauratie van het monument Den Witten Engel én de realisatie van een betaalbaar woonproject met ondergrondse buurtparking. Met de verkoop wenst Mechelen de site in te zetten voor de realisatie van een nieuwe eigendom- en woonvorm die voldoet aan de behoefte aan betaalbaar en kwalitatief wonen. De stad bereidt een open oproep voor om de site te verkopen en te ontwikkelen.


Sinds de afbraak van de meubelzaak in 1990 fungeerde de OVAM-site - in afwachting van een nieuwe ontwikkeling - voornamelijk als parkeerplaats. De stad Mechelen zoekt naar een bouwheer die op deze locatie een partner wil zijn voor een kwalitatief stadsvernieuwingsproject met een cohousingproject of een coöperatief woonproject. De marktverkenning heeft tot doel te onderzoeken of er een geschikte partner kan gevonden worden en op onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Inzetten op alternatieve woonvormen

“Het is onze ambitie om tegemoet te komen aan de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen, dit gericht naar gezinnen en alleenstaanden die vandaag moeilijk een geschikte woning in Mechelen kunnen betrekken, om welke reden dan ook. Deze nood, evenals de veranderende gezinssamenstellingen, doen ons harder dan ooit inzetten op alternatieve woonvormen. We hebben recent ook onze stedenbouwkundige verordening in die zin aangepast om meer alternatieve woonvormen mogelijk te maken. Cohousingprojecten of coöperatieve woonprojecten kunnen mee bijdragen aan meer kwalitatieve en betaalbare woningen in Mechelen”, aldus burgemeester Bart Somers.

Marktverkenning

Stad Mechelen nodigt ontwikkelaars uit om deel te nemen aan een marktverkenning, waarbij gepeild wordt naar de interesse en mogelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van dit woonproject op de gronden gelegen tussen de Kanunnik De Deckerstraat en de Sint-Katelijnestraat. Hierbij wordt prioritair, maar niet uitsluitend, gemikt op wooncoöperaties.

“Zowel bij onze eigen projecten als bij projecten van private ontwikkelaars kijken we naar de mogelijkheden rond andere woonvormen. Maar het is vaak zoeken naar de juiste ‘match’. Welke ontwikkelaars willen binnen hun project ruimte bieden aan alternatieve woonvormen? En welke partijen zijn geïnteresseerd om er invulling aan te geven? Zo verhogen we de kans dat een nieuw project kan slagen. Naast het woonproject wordt immers een sociale last opgelegd zoals de aanleg van het park en de renovatie van het monument Den Witten Engel”, verduidelijkt Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling en Wonen.

De oproep wordt vanaf 16 mei gepubliceerd op de website van de stad en kortelings beschikbaar gesteld op het e-procurementplatform. Geïnteresseerde kandidaten voor de realisatie van een collectief woonproject, kunnen hun interesse via de marktverkenning kenbaar maken en eventuele ideeën en suggesties aanreiken bij de opzet van het project.

Plaatsbezoek

Hierbij staan uitgangspunten als duurzaam wonen, groen publiek-toegankelijke binnengebied en ondergronds (buurt)parkeren centraal, naast de restauratie en herbestemming van het beschermde monument Den Witten Engel en - door de stad - het terug openleggen van de voormalige vliet, de Melaan. De werken en kosten aan deze historische vliet zijn niet vervat in het project, want de stad zal zelf instaan voor het openleggen van de Melaan.

Voor de mogelijk geïnteresseerde ontwikkelaars organiseert de stad een informatief plaatsbezoek. Vervolgens kunnen antwoorden op de gestelde vragen bezorgd worden. Op basis van de resultaten van de marktverkenning wordt de vorm en de timing van de oproep tot realisatie van het woonproject verder uitgewerkt. Geïnteresseerde kandidaten die wensen deel te nemen aan het plaatsbezoek, kunnen zich melden bij [email protected].

Den Witten Engel

Naast de OVAM-site maakt het historisch pand Den Witten Engel deel uit van de site. Dit pand werd aangekocht door de stad met het oog op de restauratie en het openleggen van de Melaan.  De akte wordt op 30 mei verleden. Dit pand heeft een rijke geschiedenis als thuisbasis van het kunstenaarskoppel Romana Mousky en Gilbert Govaerts.

"De aankoop van Den Witten Engel illustreert het belang dat wij hechten aan ons historisch erfgoed en de rol ervan in onze stadsontwikkeling. Het behoud en de herwaardering van historische panden zoals Den Witten Engel is essentieel voor het behoud van onze identiteit als historische stad. Als stad koesteren we niet alleen het historisch erfgoed van dit historisch pand, maar ook de herinneringen die dit pand huisvestte, waaronder het artistieke leven van het kunstenaarskoppel”, aldus Greet Geypen.

De aankoop door de stad biedt een uitgelezen kans om dit beschermde pand open te stellen voor het grote publiek. Wie graag dit grotendeels authentieke 16de-eeuwse woonhuis zelf even komt bewonderen, moet alvast 8 september in zijn/haar agenda aanstippen. Want dan stelt de stad Den Witten Engel open tijdens Open Monumentendag dat traditioneel plaatsvindt op de tweede zondag van september. Bezoekers kunnen er dan rondwandelen en kennismaken met enkele werkjes van Gilbert en Romana.

“Met de aankoop van dit iconische pand willen we met de nodige eerbied voor het verleden van dit huis, een nieuwe toekomst creëren. Door deze monumenten te herwaarderen, creëren we niet alleen een meerwaarde voor het straatbeeld, maar versterken we ook de band tussen verleden, heden en toekomst. Met de aankoop willen we ons erfgoed behouden en tegelijkertijd met de ontwikkeling van de OVAM-site nieuwe mogelijkheden  scheppen voor de buurtbewoners. Door oud en nieuw harmonieus te integreren tillen we onze stad naar een hoger niveau, waarbij respect voor het verleden en innovatie hand in hand gaan”, klinkt het bij de burgemeester. 

Dubbeltentoonstelling

Wie nu al enkele werkjes van het kunstenaarskoppel wil bewonderen, kan terecht bij een dubbeltentoonstelling in het VC De Schakel. Tot en met 25 mei kan je naar tekeningen kijken van Gilbert Govaerts uit zijn flowerpowerperiode. En van 1 tot en met 15 juni kan je er terecht om de abstracte werken en batiks van Romana Mousky te bewonderen. Open elke zaterdag van 10 tot 14u of op afspraak. De toegang is gratis.